Mokėjimo paslaugų sutarties bendroji dalis

Nebegalioja. Šios redakcijos įsigaliojimo data – 2014-10-10.
Šiuo metu galiojanti redakcija
Visų redakcijų archyvas

 1. SĄVOKOS
  Visos toliau nurodytos sąvokos Sutartyje vartojamos šia reikšme:

  1. Bendroji dalis – Sutarties dalis, kurioje nustatytos bendros Sutarties sąlygos, taikomos OPAY ir visiems OPAY Klientams.
  2. Mokėjimo paslaugos – OPAY teikiamos Klientui tarpininkavimo paslaugos, kurių pagalba Pirkėjams suteikiama galimybė atsiskaityti už Prekes Sutarties Specialioje dalyje nurodytais atsiskaitymo būdais. Galimi atsiskaitymo už Prekes būdai, t.y. mokėjimas:
   1. Banklink – automatiškai paruoštas Pirkėjo mokėjimo nurodymas pervesti pinigus už Prekes iš Pirkėjo sąskaitos pagal OPAY pateiktus bankams duomenis.
   2. Pervedimas – Pirkėjo mokėjimo nurodymas pervesti pinigus už Prekes iš Pirkėjo sąskaitos pagal Pirkėjo pateiktus bankams duomenis arba Pirkėjas įneša grynuosius pinigus už Prekes bankų skyriuose ir bankas atlieka lėšų pervedimą pagal Pirkėjo pateiktus bankams duomenis.
   3. Pirkimas išsimokėtinai – Pirkėjas skolinasi iš OPAY nurodytos trečiosios šalies lėšas Prekėms apmokėti pagal OPAY ir Pirkėjo pateiktus trečiajai šaliai duomenis, o trečioji šalis atlieka Pirkėjo nurodymu lėšų pervedimą OPAY už Prekes.
   4. Grynieji pinigai – Pirkėjas įneša grynuosius pinigus už Prekes OPAY nurodytos trečiosios šalies padaliniuose ir trečioji šalis atlieka lėšų pervedimą pagal Pirkėjo pateiktus jai duomenis.
   5. Mokėjimas mobiliąja pinigine – Pirkėjo mokėjimo nurodymas, pervesti pinigus už Prekes iš Pirkėjo sąskaitos pagal OPAY pateiktus duomenis, atliekamas Partnerio nestandartinės programinės įrangos pagrindu sukurta virtualia (elektronine) sistema „WoraPay“.
  3. Nuoroda – interneto tinklapyje patalpintas Šalies ir/ar Partnerio tekstas/grafinis paveikslėlis, kurio pagalba Pirkėjo nurodymu Šalis ir/ar Partneris nukreipia Pirkėją į kitos Šalies ir/ar Partnerio reikiamą interneto tinklapį.
  4. Operacija – tai mokėjimo operacija ir visa su ja susijusi informacija, kai Pirkėjas už Prekes atsiskaito, naudodamasis Mokėjimo paslaugomis.
  5. Parduotuvė – Kliento interneto tinklalapiai, kuriuose Klientas parduoda Prekes.
  6. Partneris – trečioji šalis, su kuria OPAY bendradarbiauja, teikdama Mokėjimo paslaugas.
  7. Pirkėjas – fizinis arba juridinis asmuo, pageidaujantis už Prekes atsiskaityti naudojantis Mokėjimo paslaugomis.
  8. Prekė – Parduotuvėje parduodami daiktai ir/ar paslaugos.
  9. Privatus raktas – unikali skaičių kombinacija, kurios pagalba atitinkama Šalis sudaro Skaitmeninį parašą ir identifikuoja save.
  10. Sąskaita – Kliento Specialioje dalyje nurodyta banko sąskaita, į kurią OPAY atlieka įvairius pavedimus pagal Sutartį.
  11. Skaitmeninis parašas – duomenų rinkinys, naudojamas Kliento arba OPAY identifikavimui, kuris suformuojamas iš Šalies perduodamų duomenų ir Šalies Privataus rakto, atitinkančio Sutarties priede Nr. 1 nurodytą Viešąjį raktą.
  12. Specialioji dalis – Sutarties dalis, kurioje nurodytos specialios Sutarties sąlygos, taikomos OPAY ir Klientui.
  13. Sutartis – ši Mokėjimo paslaugų sutartis, kurią sudaro Bendroji dalis, Specialioji dalis, Techninė specifikacija ir visi galiojantys jų priedai ir papildymai bei papildomi susitarimai kartu su visais pakeitimais, papildymais ir priedais.
  14. Šalys – OPAY ir Klientas, kurių kiekvienas atskirai gali būti vadinami Šalimi.
  15. Techninė specifikacija – Sutarties dalis, kurioje nustatyti techniniai reikalavimai ir/ar sąlygos taikomi OPAY ir visiems OPAY klientams.
  16. Viešas raktas – skaičių kombinacija, leidžianti Šaliai patikrinti kitos Šalies Skaitmeninį parašą, ir užtikrinanti, kad Skaitmeniniu parašu apsaugoti duomenys nebuvo pakeisti ir duomenis atsiuntė kita Šalis.
 2. SUTARTIES DALYKAS
  1. Sutartis reglamentuoja OPAY ir Kliento santykius, atsirandančius OPAY teikiant, o Klientui naudojantis Mokėjimo paslaugomis, Šalims siunčiant duomenis, susijusius su Operacijomis, taip pat kitus su tuo susijusius santykius.
 3. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
  1. Šalys įsipareigoja:
   1. elektroniniu paštu informuoti viena kitą apie jos ar pasitelktų trečiųjų asmenų ar Partnerių informacinėse sistemose atliekamus nuo 8 iki 23 valandos žinomus planinius darbus, kurie gali įtakoti Operacijų priėmimą/perdavimą, ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki jų pradžios, o apie žinomus neplaninius profilaktinius darbus ar gedimus, – nedelsiant;
   2. ne vėliau kaip prieš 10 dienų raštu informuoti kitą Šalį atitinkamai apie visus Partnerio tinklapio / specialaus OPAY interneto tinklapio / Parduotuvės adreso internete pasikeitimus. Kita Šalis, gavusi atitinkamą informaciją, įsipareigoja užtikrinti, kad jos naudojamose informacinėse sistemoje laiku būtų atitinkamai atlikti visi reikiami pakeitimai;
   3. siųsti / gauti informaciją apie Operacijas, jų įvykdymo buklę, naudojantis Specialiosios dalies 7 punkte nurodytais adresais;
   4. tinkamai saugoti ir apdoroti asmens duomenis / Operacijų duomenis savo informacinėse sistemose ir juos teisingus bei tinkamai perduoti kitai Šaliai.
  2. OPAY įsipareigoja:
   1. konsultuoti Klientą Mokėjimų paslaugų naudojimosi klausimais darbo laiku;
   2. priimti Operacijų duomenis ir/ar juos perduoti Partneriui, jei Klientas nepažeidžia Sutartyje numatytų sąlygų ir atitinka Sutartyje numatytus reikalavimus;
   3. kiek tai priklauso nuo OPAY dėti pastangas, kad 24 val. per parą 7 dienas per savaitę būtų užtikrintas OPAY informacinėje sistemoje Operacijų duomenų priėmimas iš Kliento, jų perdavimas Partneriams bei iš Partnerių gautos Operacijų įvykdymo būklės perdavimas Klientui;
   4. gavęs atitinkamas lėšas už Operacijas iš Pirkėjo ar Partnerio, pervesti į Sąskaitą Sutarties Specialije dalyje nurodytu periodiškumu darbo laiku;
   5. pateikti OPAY savitarnos svetainėje ataskaitą apie Operacijas, kuri prilygsta PVM sąskaitai– faktūrai. Jeigu Klientas pageidauja gauti raštiškai OPAY pasirašytą ir spaudu patvirtintą ataskaitą, jis turi informuoti apie tai OPAY ir sumokėti Sutartyje numatytą mokestį;
   6. priimti Operacijų duomenis ir/ar juos perduoti Partneriui tik iš Sutartyje nurodytų Parduotuvių ir tik Sutartyje numatytoms Mokėjimo paslaugoms teikti.
  3. OPAY turi teisę:
   1. patalpinti OPAY priklausančiuose interneto tinklapiuose Nuorodą, kuri leistų Pirkėjams ar kitiems asmenims patekti į Parduotuvę bei naudoti Kliento, jo prekės ženklo logotipą, pavadinimą, teikdamas Sutartyje nurodytas paslaugas. Klientas sutinka ir patvirtina, kad Partneriai turi analogišką šiame punkte numatytą teisę be atskiro Kliento sutikimo;
   2. bet kada pareikalauti iš Kliento papildomos informacijos ir/ar dokumentų lietuvių kalba apie Prekes, Operacijas, Klientą ar su Klientu susijusius asmenis. Visi dokumentai ir informacija parengiami bei pateikiami Kliento sąskaita. Jei Klientas per OPAY nustatytą terminą nepateikia papildomos informacijos ir/ar dokumentų, OPAY turi teisę sustabdyti visų ar dalies Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymą;
   3. Klientui pažeidus Sutarties sąlygas / OPAY gavus informacijos apie galimai neteisėtas Operacijas / kitais įstatymų numatytais atvejais laikinai kol bus išsiaiškintos visos pažeidimą ir/ar įtarimą sukėlusios aplinkybės, proporcingai galimam pažeidimui vienašališkai sustabdyti savo įsipareigojimų vykdymą. Šiuo ir kitais Sutartyje nurodytais atvejais, nurodytu laikotarpiu Klientas neatleidžiamas nuo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų tinkamo vykdymo. Tuo atveju, kai išsiaiškinus visas įtarimą sukėlusias aplinkybes, paaiškėja, kad Operacijos yra neteisėtos, OPAY turi teisę nepervesti Klientui lėšų už šias Operacijas;
   4. be Kliento sutikimo perleisti pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus tretiesiems asmenims.
  4. Klientas įsipareigoja:
   1. neteikti OPAY, Partneriams ir Pirkėjams melagingos, klaidinančios ar neteisingos informacijos bei, parduodamas Prekes, veikti sąžiningai, kad tai atitiktų OPAY, Kliento ir Pirkėjų interesus;
   2. sudaryti galimybę Pirkėjams atlikti Operaciją Parduotuvėje ir prašyti iš Pirkėjo tik tos informacijos, kuri reikalinga atsiskaityti naudojantis Mokėjimo paslaugomis ir Prekėms pristatyti ar paslaugoms teikti;
   3. parduoti Prekes Pirkėjams ne blogesnėmis sąlygomis kaip ir pirkėjams ar klientams, atsiskaitantiems už Prekes kita mokėjimo forma negu Mokėjimo paslaugomis (įskaitant, bet neapsiribojant reikalavimu, kad Parduotuvėje perkamos Prekės tiesiogiai ar netiesiogiai nepabrangtų dėl to, kad atsiskaitoma už Prekes Mokėjimo paslaugomis ar reikalavimu nenustatyti kitokių papildomų apribojimų Pirkėjams atsiskaitantiems Mokėjimo paslaugomis);
   4. neatlikti veiksmų, kuriais būtų diskriminuojamos Mokėjimo paslaugos kitų atsiskaitymo už Prekes būdų atžvilgiu (pvz.: atsižvelgiant į Parduotuvėje įsigyjamų Prekių kainą Pirkėjas būtų automatiškai verčiamas, nukreipiamas atsiskaityti už Prekes kitu nei Mokėjimų paslaugomis būdu). Šis punktas neapriboja galimybės taikyti nuolaidą pagal Mokėjimų įstatymo 9 str. 4 p. už konkretaus mokėjimo būdo pasirinkimą;
   5. perduoti OPAY Operacijų duomenis tik Sutarties Specialioje dalyje numatytoms Mokėjimo paslaugoms gauti ir suteikti galimybę Pirkėjams atsiskaityti Mokėjimo paslaugomis tik už Prekes Sutartyje nurodytose Parduotuvėse. Klientas įsipareigoja neleisti tretiesiems asmenims Parduotuvėje pardavinėti Prekes, už kurias būtų galima atsiskaityti Mokėjimo paslaugomis, ar kitu būdu suteikti teisę tokiems tretiesiems asmenims naudotis Mokėjimo paslaugomis. Bet kokiu atveju Klientas atsako už šiuos trečiuosius asmenis ir įsipareigoja atlyginti visus nuostolius, turėtus OPAY ir Partnerio dėl šių trečiųjų asmenų veikos;
   6. užtikrinti, kad tik Kliento tinkamus įgaliojimus turintys asmenys galėtų naudotis programine įranga ir perduoti Operacijų duomenis OPAY;
   7. nedelsiant informuoti OPAY telefonu ir patvirtinti tai elektroniniu paštu, jeigu Klientas įtaria ar žino, kad bandoma atlikti ar jau atliktos neteisėtos Operacijos;
   8. OPAY pareikalavus, užtikrinti, kad Parduotuvėje būtų paskelbti OPAY ir/ar Partnerių logotipas ir/ar bendrus reikalavimus atitinkantis Gif (grafinis paveikslėlis interneto tinklapyje), kuris turi būti kaip galima geriau matomoje vietoje ir kuris tuo pat metu atlieka Nuorodos funkcijas bei nukreipia Pirkėją į OPAY ir/ar Partnerio nurodytą interneto tinklapį, kuriame Pirkėjas gali rasti informaciją apie Mokėjimo paslaugas. OPAY ir/ar Partneris turi teisę keisti logotipui, Nuorodai ar Gif nustatytus reikalavimus, apie tai informuodamas Klientą elektroniniu paštu ne vėliau kaip: prieš 2 dienas iki pakeitimų įsigaliojimo, jeigu keičiami Pirkimo išsimokėtinai Partnerio logotipo, Nuorodos ar Gif reikalavimai, o kitais atvejais − ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki pakeitimų įsigaliojimo. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad Kliento naudojamose informacinėse sistemoje laiku būtų atitinkamai atlikti visi reikiami pakeitimai;
   9. informuoti Pirkėjus apie galimybę atsiskaityti už Prekes Mokėjimo paslaugomis, prieš tai iš anksto raštu suderinęs su OPAY informavimo priemones, turinį;
   10. iš anksto raštu suderinti su OPAY reklamos priemones, turinį ir visą kitą informaciją, kurioje bus pateikiama informacija apie OPAY, Mokėjimo paslaugas, Partnerius;
   11. nenaudoti OPAY, Partnerių, Partnerių sistemų ar kitų mokėjimų sistemų logotipų, pavadinimų, prekės ženklų be OPAY, Partnerių ar sistemų savininkų raštiško sutikimo, išskyrus atvejus, kai OPAY, Partneriai ar sistemų savininkai tokio sutikimo nereikalauja;
   12. neįgyvendinti ir nenaudoti jokių atsiskaitymų už Prekes modelių, kurie galėtų pažeisti Partnerio informacinių sistemų saugumą, Pirkėjo lėšų saugumą ar sukeltų grėsmę Pirkėjo duomenų paviešinimui ar sužinojimui ir nereikalauti, nekaupti, nesudaryti galimybių Pirkėjui atskleiti, o Klientui ar tretiesiems asmenis sužinoti Pirkėjų mokėjimo priemonių identifikavimo duomenų. Bet kokiu atveju Klientas įsipareigoja atlyginti visus nuostolius, turėtus OPAY ir Partnerio dėl šiame punkte numatytų Kliento įsipareigojimų nevykdymo;
   13. patikrinti atskaitoje, pateiktoje OPAY savitarnos svetainėje, esančios informacijos teisingumą ir tikslumą, o nustatęs neatitikimus, netikslumus ar radęs kitų klaidų, apie tai nedelsiant informuoti OPAY. Ataskaita ir joje nurodytos Operacijos laikomos Kliento patvirtintos, jeigu Klientas per 20 dienų nuo Operacijos atlikimo Parduotuvėje dienos nepareiškė OPAY pastabų;
   14. nevykdyti šių veiklų:
    1. platinti kompiuterinius virusus ir imtis kitų priemonių, kurios galėtų sutrikdyti OPAY ir/ar Partnerių sistemų darbą, pakenkti ar sunaikinti informaciją bei sukelti kitokią žalą sistemoms, įrangai ar informacijai;
    2. imtis bet kokių kitų tyčinių veiksmų, kurie sutrikdytų Mokėjimo paslaugų teikimą ar sutrikdytų OPAY, Partnerių sistemų veikimą;
    3. organizuoti nelegalius azartinius lošimus, prekiauti tabako gaminiais, alkoholiu, receptiniais vaistais, narkotinėmis medžiagomis bei su narkotikais susijusia atributika, steroidais, ginklais, pornografine produkcija, nelicencijuota loterija, nelegalia programine įranga, kitais teisės aktų draudžiamais daiktais ar produkcija;
    4. teikti teisės aktų uždraustas paslaugas.
   15. Parduotuvėje, Pirkėjui pasirinkus Prekę, prie Pirkimo išsimokėtinai mokėjimo pasiūlymo Pirkėjui (mėnesinės įmokos dydžio ar kitų su Pirkėjo ir Partnerio sutartimi susijusių mokesčių) pateikti OPAY ir/ar Partnerio pateiktą tekstą, atitinkantį LR Vartojimo kredito įstatyme ir kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus reklamai, mėnesinį įmokos dydį, įmokos dydžio apskaičiavimo paaiškinimą, Partnerio pavadinimą, logotipą ir kitą OPAY ir/ar Partnerio reikalaujamą informaciją
  5. Klientas turi teisę:
   1. sudaryti galimybę atsiskaityti Mokėjimo paslaugomis už naujos veiklos Prekes (įskaitant, bet neapsiribojant pageidavimu prekiauti Parduotuvėje kitomis nei Sutartyje numatyta prekėmis ar paslaugomis) ar naujoje Parduotuvėje tik Šalims sudarius atitinkamą Sutarties pakeitimą;
   2. perleisti pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus tretiesiems asmenims tik turėdamas išankstinį OPAY rašytinį sutikimą.
  6. Klientas patvirtina, kad:
   1. prieš pasirašant Sutartį, jis detaliai susipažino su Sutartimi, esant neaiškumams ir/ar klausimams kreipėsi į OPAY, o OPAY jam atsakė į visus jo kreipimusis ir visos Sutarties sąlygos yra Klientui aiškios ir priimtinos;
   2. OPAY pateiktuose dokumentuose, susirašinėjimuose nurodyti duomenys yra teisingi, be nutylėjimų ir atspindi tikrąją padėtį.
 4. SAVITARNOS SVETAINĖ
  1. OPAY Kliento atstovui (-ams) suteikia Sutarties Specialioje dalyje nurodytą Kliento atstovo atpažinimo numerį ir slaptažodį, kuriuos nurodžius OPAY identifikuos Kliento atstovą savitarnos svetainėje.
  2. OPAY įsipareigoja savitarnos svetainės pagalba atsiųstus pranešimus, pranešimus apie Kliento Operacijas, sudarytas sutartis ir kitas paslaugas, jei ryšio seanso pradžioje buvo nurodytas teisingas Kliento atstovo atpažinimo numeris ir slaptažodis, laikyti Kliento pasirašytais, patvirtintais ir pateiktais OPAY.
  3. Klientas įsipareigoja laikyti, kad Klientas tinkamai atpažintas, pripažinti ir laikyti pasirašytais ir patvirtintais savitarnos svetainės pagalba OPAY atsiųstus pranešimus, pranešimus (nurodymus) ir dokumentus, jei ryšio seanso pradžioje buvo nurodytas teisingas Kliento atstovo atpažinimo numeris ir slaptažodis.
  4. Kliento atstovo atpažinimo numeris ir slaptažodis yra slapta informacija, todėl Klientas (įskaitant jo atstovus) įsipareigoja saugoti Kliento atstovo atpažinimo numerį ir slaptažodį, nesudaryti sąlygų juos sužinoti tretiesioms asmenims, nedelsdamas informuoti OPAY sužinojus ar įtarus, kad tretieji asmenys sužinojo Kliento atstovo atpažinimo numerį ir/ar slaptažodį.
  5. Klientas raštiškai privalo nedelsdamas informuoti OPAY apie pasikeitusius savo atstovus ar jų duomenis.
 5. SKAITMENINIS PARAŠAS, DUOMENŲ PERDAVIMAS
  1. Vykdant Sutartį visi Šalių viena kitai siunčiami duomenys apie Operacijas, jų pateikimo tvarka bei sąlygos turi atitikti Techninėje specifikacijoje ir Sutartyje nurodytas sąlygas bei patvirtinti siunčiančios Šalies Skaitmeniniu parašu arba Sutarties 1 priede nurodytu specialiu kodu.
  2. Duomenis gavusi Šalis kitos Šalies Skaitmeninio parašo tikrumą patikrina Viešuoju raktu, o duomenų tvirtinimo specialiu kodu atveju, duomenis gavusi Šalis kitos Šalies parašo tikrumą patikrina įsitikinusi, kad duomenys yra patvirtinti Sutarties 1 priede nurodytu Šalies specialiu kodu.
  3. Kiekviena iš Šalių įsipareigoja užtikrinti, kad Šalių Privatūs raktai, specialūs kodai netaptų žinomi tretiesiems asmenims. Iškilus grėsmei, kad Šalies Privatų raktą, specialų kodą galėjo sužinoti arba jis tapo žinomas tretiesiems asmenims, Šalis įsipareigoja nedelsiant el. paštu apie tai informuoti kitą Šalį ir, kol nebus sudarytas atitinkamas Šalių susitarimas, nutraukti duomenų siuntimą. Šalis, pažeidusi šiame punkte numatytus įsipareigojimus, atsako už visas dėl to kylančias pasekmes.
  4. Kiekviena Šalis ištisą parą privalo užtikrinti savo informacinės sistemos kanalo tarp Šalių saugumą. Kiekviena Šalis privalo užtikrinti, kad jos informacinė sistema vykdant šią Sutartį dirbtų taip, kad nebūtų pakenkta kitos Šalies informacinei sistemai ir/ar nebūtų padaryta kitokia žala kitai Šaliai.
  5. Kiekviena Šalis privalo nedelsiant pranešti kitai Šaliai apie visas aplinkybes, kurios pakenkė arba gali pakenkti Šalies informacinėms sistemoms ir/ar Sutarties vykdymui, taip pat pateikti kitą informaciją, kuri reikalinga tinkamam Sutarties vykdymui, išskyrus atvejus, kai tokia informacija negali būti pateikiama pagal teisės aktus.
 6. MOKESČIAI IR KITI MOKĖJIMAI
  1. Klientas įsipareigoja laiku ir tinkamai mokėti visus Sutartyje numatytus mokesčius.
  2. Šalys aiškiai susitaria, kad visus Sutartyje numatytus mokesčius ir kitas pagal Sutartį OPAY priklausančias lėšas OPAY išskaičiuoja prieš pervesdamas Klientui Operacijų lėšas į Sąskaitą iš pervedamos sumos, t.y. mažina Klientui pervedamą lėšų sumą už Operacijas.
  3. Šalys aiškiai susitaria, kad Sutarties Specialiosios dalies 6.1-6.5 punkte numatyti mokesčiai gali būti keičiami tik Šalių rašytiniu susitarimu, o kitus mokesčius OPAY gali vienašališkai keisti Bendrosios dalies 13.2 punkte nustatyta tvarka.
  4. Tuo atveju, jei nepakanka Kliento Operacijų lėšų išskaičiuoti Sutartyje numatytus mokesčius ar kitas pagal Sutartį OPAY priklausančias lešas, OPAY paruošia ir išsiunčia Klientui Sutartyje nurodytu adresu sąskaitą – faktūrą, kurią Klientas įsipareigoja apmokėti per 5 dienas nuo jos gavimo dienos.
 7. KLAIDOS
  1. Klientas, pastebėjęs, kad jam nepriklausančios lėšos buvo apskaitytos OPAY informacinėje sistemoje ar OPAY pervestos į jo Sąskaitą, privalo nedelsdamas apie tai el. paštu pranešti OPAY.
  2. Klientas neturi teisės disponuoti jam nepriklausančiomis klaidingai apskaitytomis ar pervestomis lėšomis ir įsipareigoja ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pareikalavimo grąžinti į OPAY nurodytą sąskaitą atitinkamą lėšų sumą, jeigu nepakanka Kliento Operacijų lėšų išskaičiuoti klaidingai pervestas sumas.
 8. OPERACIJŲ ANULIAVIMAS
  1. Pirkimo išsimokėtinai atveju, OPAY netarpininkauja Klientui, pageidaujančiam anuliuoti Operaciją ir grąžinti Pirkėjui jo sumokėtas pinigines lėšas.
  2. Kitų Mokėjimo paslaugų atvejais, OPAY įsipareigoja tarpininkauti Klientui, pageidaujančiam anuliuoti Operaciją ir grąžinti Pirkėjui jo sumokėtas pinigines lėšas tik tuo atveju, jeigu pakanka Kliento Operacijų lėšų išskaičiuoti grąžinamą Pirkėjui sumą, t.y. OPAY, grąžinamą Pirkėjui sumą, išskaičiuoja prieš pervesdamas Klientui Operacijų lėšas į Sąskaitą iš pervedamos sumos. Tokiu atveju Klientas turi anuliuoti Operaciją savitarnos svetainės pagalba ar pateikti OPAY rašytinį prašymą, nurodydamas Operacijos duomenis, anuliavimo priežastį ir Pirkėjo sąskaitos, į kurią grąžinamos lėšos, numerį (Pirkėjo sąskaitos numerio pateikti nebereikia, jei lėšos grąžinamos į tą pačią sąskaitą iš kurios jos buvo gautos). OPAY negrąžina lėšų Pirkėjui grynaisiais pinigais.
  3. Klientas įsipareigoja mokėti OPAY už kiekvieną anuliuotą Operaciją Sutartyje numatytus mokesčius. OPAY nėra atsakingas už Pirkėjui trečiųjų šalių taikomus mokesčius grąžinant jam lėšas. Anuliuojant Operaciją Kliento mokami / sumokėti OPAY mokesčiai už kiekvieną Operaciją nėra grąžinami.
  4. Mokėjimo mobiliąja pinigine atveju, Klientas įsipareigoja mokėti OPAY Bendrosios dalies 6 skyriuje nustatyta tvarka Pirkėjo mokėjimo įstaigos ir / ar Partnerio reikalavimu (įskaitant, bet neapsiribojant reikalavimus anuliuoti Operaciją dėl neteisėtos Operacijos atlikimo, nepristatytos ar nesuteiktos Pirkėjui Prekės, nekokybiškos Prekės) anuliuotos Operacijos sumą ir Sutarties Specialioje dalyje numatytą lėšų grąžinimo mokestį.
 9. GINČAI, PRETENZIJOS
  1. OPAY nėra atsakingas už Prekes (pvz., Prekių kokybę, pristatymą ir pan.), Parduotuvės funkcionavimą, turinį ir joje pateiktą informaciją, taip pat Klientų ir Pirkėjų tarpusavio ginčus ir jų nenagrinėja ir netarpininkauja juos sprendžiant.
  2. Kliento pateiktą pretenziją OPAY išnagrinėja ir apie priimtą sprendimą informuoja Klientą per 30 dienų nuo pretenzijos gavimo dienos. Jei OPAY per šį terminą negali Klientui pateikti atsakymo į pretenziją, informuoja Klientą apie priežastis ir nurodo, kada Klientui bus pateiktas atsakymas.
  3. Klientas pateikdamas pretenziją turi nurodyti aplinkybes ir dokumentus, kuriais remiantis pateikiama pretenzija. Teikiant pretenziją dėl Operacijų, turi būti pateikti Operacijas pagrindžiantys ir/ar kiti OPAY ir/ar Partnerio prašomi dokumentai.
  4. Jei Klientas siekia ginčyti Partnerio veiksmus / neveikimą ar kitas nuo Partnerio priklausančias Mokėjimo paslaugų sąlygas ir OPAY sutinka tarpininkauti, Klientas įsipareigoja atlyginti visas OPAY tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su šiuo procesu.
  5. Ginčai tarp OPAY ir Kliento sprendžiami derybų keliu. Nepavykus ginčo išspręsti derybų keliu, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose Vilniaus mieste įstatymų nustatyta tvarka.
 10. KONFIDENCIALUMAS
  1. Konfidencialia informacija laikoma Sutartis ir visa su jos sudarymu ir sąlygų vykdymu susijusi korespondencija, informacija apie Operacijas, mokėjimus į Sąskaitą, saugumo reikalavimai, techniniai duomenys, taip pat bet kokia kita viešai neskelbiama informacija, technologijų žinios, komercinės paslaptys, susijusios su Šalių veikla, tačiau bet kuri Šalis turi teisę viešai skelbti informaciją apie Sutarties sudarymo faktą, nenurodydama Sutarties sąlygų. Konfidencialumo įsipareigojimas yra neterminuotas ir lieka galioti 10 metų Sutarčiai pasibaigus.
  2. Šalys turi teisę atskleisti konfidencialią informaciją (įskaitant ir asmens duomenis) tik su išankstiniu atskiru rašytiniu kitos Šalies sutikimu, išskyrus šiuos ir kitus teisės aktuose numatytus atvejus:
   1. Šalies priežiūrą atliekančioms institucijoms, auditoriams, Šalį atstovaujantiems advokatams;
   2. tretiesiems asmenims, kurių veikla susijusi su skolų išieškojimu ar skolininkų duomenų bazės kūrimu, administravimu ar naudojimu, su tikslu administruoti ir/ar išieškoti skolas iš Kliento ar OPAY;
   3. asmenims, tiesiogiai susijusiems su Mokėjimo paslaugų teikimu (pvz., Partneriams ir pan.), informaciją apie Operacijas apdorojančioms įmonėms; spausdinimo ir/ar pašto paslaugų teikėjams, jei informacijos pateikimas pastariesiems yra susijęs su pranešimų spausdinimu ir/ar siuntimu, pan., su tikslu, kad būtų tinkamai vykdoma Sutartis ir/ar saugomos bei ginamos pažeistos OPAY ir/ar Kliento teisės ir teisėti interesai.
  3. Šalys turi teisę atskleisti konfidencialią informaciją Sutartyje numatytais atvejais tik užtikrinę, kad tretysis asmuo užtikrins atskleidžiamos informacijos konfidencialumą, slaptumą bei jos neatskleis trečiajai šaliai be Šalių sutikimo.
 11. ASMENS DUOMENYS
  1. Šalys vykdant Sutartį gautus įvairius asmens duomenis tvarko pagal teisės aktuose numatytus reikalavimus ir užtikrina gautų asmens duomenų apsaugą savo lėšomis ir priemonėmis. Dėl asmens duomenų tvarkymo Šalys nepasirašo atskiros sutarties, o tarpusavio įsipareigojimus, įskaitant dėl asmens duomenų perdavimo formos ir sąlygų, nustato Sutartis.
 12. ATSAKOMYBĖ
  1. Šalys įsipareigoja susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kurie galėtų pakenkti kitai Sutarties Šaliai. Jei viena iš Šalių neįvykdo arba netinkamai įvykdo Sutartyje nustatytus įsipareigojimus, kaltoji Šalis turi atlyginti tiesioginius nuostolius (išskyrus Sutartyje numatytus atvejus) kitai Šaliai, atsiradusius dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Šalys susitaria, kad tiesioginiais nuostoliais laikoma įskaitant, bet neapsiribojant baudos, delspinigiai ir kiti mokėjimai, kuriuos Šalis dėl kitos Šalies kaltės sumokėjo Partneriams.
  2. Šalys neturi pareigos atlyginti nuostolių, jeigu šie atsirado dėl ryšių linijų ar elektros tiekimo sutrikimų, atliekamų profilaktikos darbų Šalies informacinėse sistemose, apie kuriuos Sutartyje numatyta tvarka Šalis informavo kitą Šalį.
  3. Šalis atlygina nuostolius pagal kitos Šalies raštišką pagrįstą ir motyvuotą reikalavimą, kuris turi būti pateiktas per 30 dienų nuo nuostolių paaiškėjimo dienos. Šalys kartu su reikalavimu atlyginti nuostolius privalo pateikti visus dokumentus, pagrindžiančius Šalių reikalavimo teisę į nuostolių atlyginimą ir jų dydį.
  4. Jeigu OPAY neįvykdo ar netinkamai įvykdo šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, jis privalo atlyginti Klientui tiesioginius nuostolius, tik jei jie atsirado dėl OPAY kaltės. OPAY atsakomybė pagal Sutartį jos galiojimo terminui visais atvejais yra ne didesnė nei visa per paskutinius 12 mėnesių iki pažeidimo padarymo Kliento OPAY sumokėta pagal Sutartį mokesčių suma.
  5. OPAY, įskaitant, bet neapsiribojant, neatlygina Klientui nuostolių ar jų padidėjimo, jei:
   1. Klientas pateikė OPAY melagingą, neteisingą ar netikslią informaciją ir tai turėjo įtakos nuostoliams atsirasti ar padidėti;
   2. nuostoliai atsirado ar padidėjo dėl Kliento ir jo darbuotojų kaltės;
   3. jie atsirado tuo metu, kai OPAY Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka buvo visiškai ar dalinai sustabdęs savo prievolių Klientui vykdymą;
   4. OPAY Sutartimi prisiimtos prievolės, kurių nevykdymas yra Kliento nuostolių atsiradimo priežastimi, nebuvo vykdomos ar nebuvo tinkamai vykdomos dėl Partnerių ar dėl bet kokių trečiųjų asmenų veiksmų ar neveikimo;
   5. jie atsirado dėl valiutos kurso pasikeitimo.
  6. Šalys neterminuotai apsaugo kitą Šalį nuo visų trečiosios šalies pretenzijų dėl jos patentų, autorinių ar kitų intelektinės ar pramoninės nuosavybės teisių pažeidimo, susijusių su Sutartimi, jeigu pretenzijos ar pažeidimai atsirado dėl Šalies veiksmų ar neveikimo.
  7. Esant svarbioms priežastims OPAY, siekdamas išvengti galimų savo ir/ar Kliento nuostolių, turi teisę vykdyti informacinės sistemos trūkumų šalinimo darbus nedelsiant bet kuriuo paros metu. Šiuo atveju OPAY neturi pareigos informuoti Kliento iš anksto apie atliekamus darbus, o informacinės sistemos trūkumų šalinimo darbus atlikti per kiek įmanoma trumpesnį laiką. OPAY informacinės sistemos trūkumų šalinimo metu gali būti sustabdomas visų OPAY įsipareigojimų, kurie vykdomi informacinės sistemos pagalba, vykdymas. OPAY nėra atsakingas už Kliento nuostolius, kurie atsirado dėl OPAY įsipareigojimų sustabdymo ar OPAY informacinės sistemos trūkumų šalinimo darbų.
 13. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS
  1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo ir galioja neterminuotai.
  2. Šalys aiškiai susitaria, kad Sutarties Bendrąją dalį, Techninę specifikaciją, Sutarties priedus OPAY gali vienašališkai keisti, jei apie tokį pakeitimą ne vėliau kaip prieš 60 dienų elektroniniu paštu informavo Klientą. Jei per 30 dienų nuo gavimo Klientas nepateikia rašytinio nesutikimo dėl Bendrosios dalies, Techninės specifikacijos, Sutarties priedų sąlygų pakeitimo ir toliau perduoda Operacijų duomenis OPAY ir/ar suteikia galimybę Pirkėjams už Prekes atsiskaityti Mokėjimo paslaugomis, laikoma, kad Šalys sutarė dėl Bendrosios dalies, Techninės specifikacijos, Sutarties priedų pakeitimo, ir Klientas vėliau neturi teisės pareikšti OPAY savo nesutikimo ir pretenzijų dėl tokių pakeitimų.
  3. Specialiosios dalies 4, 5 ir 8 punktuose įtvirtintos nuostatos gali būti keičiamos vienašaliu Kliento rašytiniu pranešimu OPAY. Šiuo atveju Sutartis bus laikoma pakeista nuo dienos, kurią OPAY pateikė rašytinį sutikimą dėl duomenų pakeitimo.
  4. Sutartis gali būti keičiama, papildoma tik raštišku šalių susitarimu arba Sutartyje nurodytais būdais
  5. Sutartis gali būti nutraukiama Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių iniciatyva apie Sutarties nutraukimą raštu įspėjus kitą Šalį prieš 30 dienų iki Sutarties nutraukimo dienos.
  6. OPAY turi teisę vienašališkai sustabdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymą arba nutraukti Sutartį be išankstinio įspėjimo, jeigu (toliau nurodyti atvejai, įskaitant, bet neapsiribojant visais atvejais laikomi esminiu Sutarties pažeidimu):
   1. Klientas pateikė ar teikia OPAY ir/ar Partneriams neteisingą informaciją arba iš viso atsisako pateikti OPAY ir/ar Partneriams reikiamą informaciją;
   2. Klientas netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus įsipareigojimus ir/ar dalyvauja veikloje, kuri, OPAY ir/arba Partnerių manymu, gali pakenkti OPAY ir/arba Partnerių reputacijai, įvaizdžiui ar prekės ženklui;
   3. dėl Kliento veiksmų ar neveikimo yra pažeidžiami ar kyla pagrįstas įtarimas, kad bus pažeisti Pirkėjų pagrįsti interesai;
   4. Kliento veikla, už kurią galima atsiskaityti Mokėjimo paslaugomis, yra draudžiama Partnerių;
   5. Klientui iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla ar Klientas nutraukia mažmeninės prekybos veiklą;
   6. Kliento atžvilgiu pradedamas ikiteisminis tyrimas ir/ar Klientas apkaltinamas nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo padarymu įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.
  7. OPAY turi teisę vienašališkai sustabdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymą arba nutraukti Sutartį įspėjus Klientą prieš 1 dieną, jeigu Partneris nutraukia ar sustabdo bendradarbiavimą su OPAY, ar atsisako teikti paslaugas Klientui.
  8. Abi Šalys ne vėliau kaip iki Sutarties nutraukimo dienos privalo atsiskaityti tarpusavyje ir įvykdyti visus kitus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.
 14. ŠALIŲ BENDRAVIMAS
  1. Visi Šalių pranešimai turi būti rašytiniai, siunčiami registruotu paštu ar skenuoti el. paštu Specialioje dalyje nurodytais kontaktais ar kitais Sutartyje nustatytais būdais. Rašytinės formos dokumentais laikomi ir dokumentai, siunčiami telekomunikacijų ar elektroninio ryšio priemonėmis (faksu, internetu ir kt.). Šalys privalo nedelsdamos informuoti viena kitą apie pasikeitusius savo kontaktinius duomenis.
  2. Pranešimas laikomas gautu i) jo gavimo dieną, jei pranešimas perduotas žodžiu (taip pat telefonu) ar įteiktas tiesiogiai, ii) artimiausią darbo dieną po jo išsiuntimo dienos, jei pranešimas išsiųstas elektroniniu paštu, OPAY savitarnos svetainės pagalba ar kitomis telekomunikacijų priemonėmis, iii) praėjus 5 dienoms (siunčiant už Lietuvos Respublikos ribų – 14 dienų) po jo išsiuntimo dienos paštu.
  3. Klientas patvirtina, kad jis yra tinkamai informuotas ir prisiima galimą konfidencialios informacijos atskleidimo riziką tretiesiems asmenims, kuri gali atsirasti pagal Sutartį siunčiant pranešimus ar bet kokią kitą informaciją el. paštu.
 15. KITOS SĄLYGOS
  1. Atsižvelgiant į šios Sutarties pasirašymo dieną galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius pridėtinės vertės mokestį (PVM), pagal šią Sutartį teikiamos paslaugos nėra PVM objektas, tačiau ateityje pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems PVM ir dėl to pagal šią Sutartį teikiamoms paslaugoms tapus šio mokesčio objektu, yra laikoma, kad kainos, pateiktos Sutartyje yra nurodytos be PVM.
  2. Jei Techninėje specifikacijoje ir Bendroje dalyje / Specialiojoje dalyje yra neatitinkančių ar prieštaraujančių nuostatų, taikomos Bendrosios dalies ar Specialiosios dalies nuostatos. Jei Bendroje dalyje ir Specialiojoje dalyje yra neatitinkančių ar prieštaraujančių nuostatų, taikomos Specialiosios dalies nuostatos.
  3. Visos nuosavybės, autorinės teisės, prekių ir paslaugų ženklai, patentai ir visos kitos intelektinės nuosavybės teisės, susijusios su Mokėjimo paslaugomis, priklauso OPAY ir/ar Partneriams.
  4. Šalys privalo nedelsdamos pateikti viena kitai informaciją apie bet kokias aplinkybes, kurios gali būti svarbios vykdant Sutartį. OPAY pareikalavimu Klientas privalo pateikti šias aplinkybes liudijančius dokumentus, nesvarbu, kad ši informacija perduota viešiesiems registrams, taip pat dokumentus, liudijančius: apie Kliento ar Kliento atstovo parašo pavyzdžio pakeitimą, Kliento bankroto, restruktūrizavimo bylos inicijavimą ir iškėlimą, Kliento likvidavimą, reorganizavimą, pertvarkymą ir pan.
  5. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai turi vienodą teisinę galią. Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  6. Sutartis / pranešimai / kiti dokumentai, Kliento pageidavimu ir OPAY sutikimu, gali būti sudaromi anglų ar kitomis kalbomis. OPAY turi teisę reikalauti, kad Klientas atlygintų vertimo išlaidas į užsienio kalbą. Jei Sutarties / pranešimo / kito dokumento lietuviškas tekstas ir tekstas užsienio kalba nesutampa, bus vadovaujamasi lietuvišku tekstu.